home

Kutak za iznajmljivače


Poštovani iznajmljivači,

želja nam je izvijestiti vas o bitnijim zakonskim obvezama i novostima u 2019. godini kako biste u skladu s navedenim ispunili vlastite obveze na naše obostrano zadovoljstvo.

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je od 01.01.2016 g. novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj - eVisitor.

Sustav eVisitor služi prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te će biti dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu ima više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300-tinjak turističkih zajednica te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Carinska uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Prijava i odjava Vaših gostiju moguća je isključivo putem sustava eVisitor od 01. siječnja 2016. godine na linku: : https://www.evisitor.hr/

Kako bismo Vas aktivirali u sustav eVisitor, ljubazno molimo dostaviti osobno presliku Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i preuzeti pristupne podatke u uredu Turističke zajednice.

Ukoliko prijavu gostiju vršite putem turističke agencije, turistička agencija moći će prijaviti Vaše turiste isključivo na način da joj Vi izdate pod-korisnički račun za pristup eVisitoru (korisničko ime te različitu lozinku i različitu TAN listu).

Za sva pitanja vezana za korištenje eVisitor sustava od 01. svibnja 2017. g. aktivirana je nova mail adresa evisitor@zadar.travel. Ukoliko biste imali kakvih nejasnoća budite slobodni kontaktirati nas direktno na spomenuti mail.SLIJEDI NIZ BITNIH OBVEZA:

Prijaviti i odjaviti gosta u roku od 24 sata
- Podmiriti obveze plaćanja boravišne pristojbe
- Podmiriti obveze plaćanja paušalnog poreza
- Popis turista nije potrebno voditi u knjizi gostiju već isti postoji u sustavu eVisitor u elektronskom obliku
- Po završetku godine (ili turističke sezone) Popis turista potrebno je pohraniti, odnosno sigurnosno kopirati na odgovarajući prenosivi medij i čuvati najmanje dvije godine
- Pri izdavanju računa za pružene usluge treba naznačiti ime i prezime i adresu iznajmljivača, datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime gosta, vrstu, količinu i cijenu usluge. Račun treba biti u dva primjerka od kojih jedan ostaje gostu, a drugi zadržava iznajmljivač
- Evidencija o izdanim računima vodi se na propisanom obrascu EP (evidencija o prometu) ili u knjizi evidencije prometa radi obračuna i uplate turističke članarine
- Temeljem obračunate evidencije prometa tekuće godine, prema Zakonu o turističkoj članarini uplaćuje se turistička članarina prema razredu turističkog mjesta (do kraja veljače)
- U kategoriziranom objektu potrebno je imati rješenje o kategorizaciji i cjenik
- Cjenik mora sadržavati cijenu sobe/apartmana i iznos boravišne pristojbe. Ako se plaća paušalno boravišna pristojba, potrebno ju je uračunati u cijenu sobe/apartmana i to napomenuti u cjeniku
- U objektu potrebno je imati vidno označen evakuacijski plan
- Na objektu ili neposrednoj blizini vidno istaknuti naziv usluge (ploča s oznakom vrste smještaja).
Ploča se može nabaviti u Karlovcu – KORDUN MARKETING d.o.o. i T.O. ROBI za izradu standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije smještajnog objekta.

T.O. ROBI
Adresa: Put Nina 129 a, 23000 Zadar, Hrvatska
Tel: 023 220 655
Fax: 023 220 654
E-mail: reklame.mikic@gmail.com

KORDUN MARKETING D.O.O.
Adresa: Matka Laginje 10, 47000 Karlovac, Hrvatska
Tel: 047 645 561
Fax: 047 645 559
E-mail: prodaja-lav@kordun.hr


POREZ NA PROVIZIJU (ZA USLUGE POSREDOVANJA)

Privatni iznajmljivači soba, apartmana i kuća za odmor (koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a) smatraju se malim poreznim obveznicima u odnosu na usluge koje im obavljaju porezni veznici iz drugih članica Europske unije ili iz trećih zemalja.
Kada mali porezni obveznici primaju usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%. Ukoliko ste korisnik spomenutih usluga potrebno je u Poreznoj upravi zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja.
Za obračunsko razdoblje u kojem je za Vas obavljena usluga posredovanja obvezni ste i podnijeti obrazac PDV i obrazac PDV-S u kojima ćete iskazati primljenu uslugu posredovanja i obračunati PDV.


BORAVIŠNA PRISTOJBA

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe je umnožak broja kreveta, odnosno broja, koeficijenta razreda turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i visine boravišne pristojbe. Koeficijenti razreda turističkog mjesta utvrđuju se u visini 1,00 za razred A, u visini 0,85 za razred B, u visini 0,70 za razred C i u visini 0,50 za razred D i druga nerazvrstana mjesta (primjer izračuna: Zadar - A razred = 345 kn po postelji).

Napomena: Za osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe u 2019. godini je uvećana za 15%! te iznosi:

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u kunama
A - Zadar, Petrčane 1,00 345,00 kn
B - Ist, Kožino, Molat, Mali Iž, Veli Iž 0,85 293,25 kn
C - Olib, Brgulje, Zapuntel, Premuda 0,70 241,50 kn
D - Rava, Crno i ostala nerazvrstana mjesta 0,50 172,50 kn


(2) Osobe u domaćinstvu koje sukladno rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga osoba u domaćinstvu, iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje, u naseljima, općinama i gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice manja od 40 dana, boravišnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pružene usluge noćenja ili mogu boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu.

- Pravne i fizičke osobe (firme, obrti) boravišnu pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju. Visinu iznosa utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, a ona iznosi:

Razred turističkog mjesta
Za razdoblje 01.01.-31.12.
Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
A - Zadar, Petrčane 10,00 kn
B - Ist, Kožino, Molat, Mali Iž, Veli Iž 9,00 kn
C - Olib, Brgulje, Zapuntel, Premuda 7,00 kn
D - Rava i ostala nerazvrstana mjesta 5,00 knRokovi uplate boravišne pristojbe turističkoj zajednici

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuju u tri jednaka obroka, i to prvi obrok do 31. srpnja, drugi do 31. kolovoza, a treći do 30. rujna tekuće godine.

Pravne ili fizičke osobe koje plaćaju boravišnu pristojbu po osobi i noćenju (firme, obrti) prema Zakonu o boravišnoj pristojbi dužne su vršiti uplate svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

Uplatnice su dostupne u eVisitor sustavu pod rubrikom Financije – Uplatnica kao i na Početnoj stranici (link Uplatnica).

Odabiranjem objekta generira se uplatnica za odabrani objekt te se nudi mogućnost odabira vrste iznosa sa ukupnim zaduženjem ili u tri uplatnice. Sustav daje mogućnost preuzimanja dokumenta u obliku HUB predloška ili Slike uplatnice.

Primjer uplatnice za BORAVIŠNE PRISTOJBE:

PLATITELJ: IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: BORAVIŠNA PRISTOJBA ZADAR
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR8010010051752004746
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: BORAVIŠNA PRISTOJBA


Napomena: Do 01.01.2016. TZ grada Zadra je imala obvezu dostavljanja uplatnica iznajmljivačima na području svog djelovanja što nakon uvođenja eVisitora prestaje biti obveza jer preuzimanjem pristupnih podataka obveznik preuzima i uplatnicu generiranu unutar sustava.

Ljubazno molimo provjeriti eventualna dugovanja evidentirana u sustavu te ukoliko biste imali kakvih nejasnoća budite slobodni kontaktirati nas.


PAUŠALNI POREZ ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU

Temeljem Odluke Gradskog Vijeća Grada Zadra (29. siječnja 2019.), visina paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području grada Zadra za 2019. godinu ostala je nepromijenjena.


Razred turističkog mjesta Iznos paušalnog poreza po krevetu Iznos paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu, kamp-odmorištu i objektu za robinzonski turizam
A - Zadar, Petrčane 300,00 kn 350,00 kn
B - Ist, Kožino, Molat, Mali Iž, Veli Iž 255,00 kn 297,50 kn
C - Olib, Brgulje, Zapuntel, Premuda 210,00 kn 245,00 kn
D - Rava i ostala nerazvrstana mjesta 150,00 kn 175,00 knTURISTIČKA ČLANARINA

Primjer obračuna TURISTIČKE ČLANARINE za 2018. godinu:

Prema Zakonu o članarinama građani koji ostvaruju prihod od iznajmljivanja plaćaju članarinu na ukupno ostvaren prihod. Obračun turističke članarine obračunava se na način da se ukupno ostvaren prihod množi s koeficijentom razreda turističkog mjesta te se umjesto znaka jednakosti (=) upiše %

RAZRED A B C D
koeficijent 0,16150 0,14858 0,12920 0,11628


  Primjer uplatnice za TURISTIČKU ČLANARINU:

PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR4210010051752027158
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2018


SAŽETAK

- prijaviti i odjaviti goste u zakonskom roku (24 sata)
- uplatiti boravišnu pristojbu u zakonskom roku
- uplatiti paušalni porez u propisanim rokovima
- voditi evidenciju prometa
- po završetku sezone uplatiti članarinu (dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ i uplatiti turističku članarinu).
- uplatiti porez na proviziju na primljene usluge posredovanja
- izdavati račune gostima (ili čuvati potvrdu računa od agencije)
- na ulazu u objekt istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta
- cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu
- istaknuti u objektu evakuacijski plan
- dostaviti kopiju rješenja u TZ (ukoliko ste mijenjali rješenje ili ste novi iznajmljivač) i preuzeti pristupne podatke za sustav eVisitor